Er du kommet til skade? Vi hjælper dig med at få erstatning

En personskade er som regel en voldsom og uoverskuelig begivenhed. Oven i smerter og bekymringer kommer så de mange spørgsmål om penge. Kan du få erstatning? Hvor meget? Af hvem? Og hvordan?

Hos STORM Advokatfirmahjælper vi dig trygt igennem processen. Vores store viden og mange års erfaring inden for personskadeerstatning er din sikkerhed for, at du får hver en krone, du er berettiget til. I mange tilfælde kan det betyde erstatning fra flere sider; både en eventuel skadevolder, dit eget forsikringsselskab, din arbejdsgivers forsikringsselskab og udbetaling af sociale ydelser. Lad os give en vurdering af din sag

Trafikuheld

Trafikuheld

Er du kommet til skade i et trafikuheld, har du muligvis ret til erstatning fra en eventuel modparts forsikringsselskab og fra dit eget forsikringsselskab. Du kan også være berettiget til erstatning, selvom du helt eller delvist er skyld i ulykken.

Få en gratis vurdering af din sag
Trafikuheld - erstatning

Hvad kan du få erstatning for?

En erstatning i forbindelse med et trafikuheld kan være sammensat af forskellige poster:

Helbredsudgifter og andet tab

Denne post har til formål at dække eventuelle udgifter til medicin og specialistbehandling (fx fysioterapeut, kiropraktor og psykolog).

Tabt arbejdsfortjeneste

Tabte lønindtægter som følge af din skade erstattes, indtil du igen kan begynde at arbejde – eller det er muligt at vurdere din fremtidige erhvervsevne enten midlertidigt eller endeligt.

Svie og smerte

Bliver du sygemeldt som følge af trafikuheldet, kan du få godtgjort en fast skattefri takst pr. dag. Taksten reguleres en gang om året.

Varigt mén

Varige mén dækker skader, der ikke kan helbredes. Den type skader giver dig ret til en skattefri godtgørelse, der fastsættes på baggrund af din ménprocent.

Tab af erhvervsevne

Har skaden medført en varig nedsættelse af din evne til at arbejde, kan du få erstatning med udgangspunkt i din årsløn inden skaden og det procentvise tab af erhvervsevne. Denne post udgør som regel den største del af det samlede erstatningsbeløb.

Tab af forsørger

Har trafikulykken haft dødelig udgang, har man som efterladt ret til erstatning for tab af forsørger. Denne ret gælder også efterladte børn under 18 år. Foruden forsørgertabserstatningen har efterladte ægtefæller eller samlever ret til et overgangsbeløb til dækning af begravelsesudgifter.

Advokatbistand

I forbindelse med erstatningssagens behandling er modpartens forsikringsselskab forpligtet til at dække dine rimelige omkostninger til advokatbistand.

Da processen i erstatningssager ofte er lang og kompliceret, er det en god idé at lade en erstatningsadvokat fra STORM Advokatfirma bistå dig. Dermed letter du byrden for dig selv og sikrer samtidig, at du får den optimale erstatning – hurtigst muligt.

Piskesmæld

Piskesmæld – den usynlige lidelse

Piskesmæld eller whiplash beskrives ofte som en forvridning af halshvirvelsøjlen. Det skyldes en pludselig kraftpåvirkning af halsens og nakkens bløddele.

Få en gratis vurdering af din sag
piskesmæld

De typiske symptomer på piskesmældsskader er:

  • Træthed
  • Søvnproblemer
  • Koncentrationsbesvær/hukommelsesproblemer
  • Smerte, ømhed og spænding i muskler; særligt omkring nakke og skuldre
  • Humørsvingninger/irritabilitet
  • Depressive tilstande
  • Trafikangst og andre angstfobier
  • Svimmelhed

Svært at påvise

Piskesmæld er en ”usynlig” lidelse og kan ikke påvises ved hjælp af scanninger, røntgenundersøgelser eller andet. Derfor er det også meget vigtigt, at du kontakter din læge straks efter ulykken og fortæller om dine smerter og gener, så de kan blive ført i din lægejournal. Netop denne del vil ofte have afgørende betydning for, om du kan få erstatning for piskesmældet.

Hvad kan du få i erstatning?

Har du fået piskesmæld, er du berettiget til godtgørelse for de varige helbredsmæssige gener, som piskesmældet har medført.

Får du godtgørelse for varigt mén fra modpartens forsikringsselskab, udgør den et fast beløb, der afhænger af din méngrad. Har du derimod tegnet en ulykkesforsikring, afhænger erstatningen af den tegnede forsikringssum.Godtgørelse for varigt mén er altid skattefri.

Yderligere erstatning

Ud over godtgørelsen for varigt mén kan der være tale om yderligere erstatning. Det afhænger af, om du har fået piskesmældet i en trafikulykke, i en fritidsulykke eller som en arbejdsskade.

Har du brug for en advokat?

Undgå at stå alene mod forsikringsselskabet Det er ofte forsikringsselskabets lægekonsulent, der skal vurdere din såkaldte méngrad. Og ikke mindst på det punkt er der ganske ofte uenighed mellem skadelidte og forsikringsselskabet, når det handler om at vurdere piskesmældsskader og udmåle de tilhørende erstatninger.

Det er af samme grund vigtigt, at du så hurtigt som muligt i processen allierer dig med en erstatningsadvokat, der har specialiseret sig i sager om piskesmæld.

Arbejdsskader

Arbejdsskader

Er du kommet til skade i forbindelse med dit job, eller har dit arbejde givet dig en såkaldt erhvervsbetinget sygdom? I begge tilfælde kan du få erstatning fra din arbejdsgivers forsikringsselskab.

Få en gratis vurdering af din sag
arbejdsskade

Hvilke skader giver ret til erstatning?

Arbejdsskader inddeles i to hovedkategorier:

1. Arbejdsulykke
2. Erhvervsbetinget sygdom

En arbejdsulykke er en skadelig påvirkning, der sker pludseligt. Ved erhvervsbetinget sygdom er der derimod tale om en årelang skadelig påvirkning i forbindelse med udførelsen af dit arbejde.

Hvad hjælper STORM Advokatfirma med?

Arbejdsskadesager er ofte komplicerede og kræver et indgående kendskab til de relevante processer og love. Vi hjælper dig derfor på fire afgørende områder:

1. Vurdering af ansvar
2. Anmeldelse af arbejdsskaden
3. Opgørelse af erstatningskrav
4. Eventuel klagesag

1. Vurdering af ansvar

Hvis din arbejdsgiver kan holdes ansvarlig for din skade eller sygdom, er du dækket af både din arbejdsgivers arbejdsskadeforsikring og af Erstatningsansvarsloven.

I de tilfælde, hvor din arbejdsgiver er ansvarlig for, at skaden er opstået, kan der desuden blive tale om at gøre såkaldte differencekrav gældende mod din arbejdsgivers ansvarsforsikringsselskab. Disse krav består af 1) erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, 2) godtgørelse for svie og smerte samt 3) yderligere erstatning for tab af erhvervsevne. Det er med andre ord helt afgørende, at vi indledningsvis vurderer, om din arbejdsgiver kan holdes ansvarlig for din skade/sygdom.

2. Anmeldelse af skaden

Uanset om der er tale om en arbejdsulykke eller en erhvervsbetinget sygdom, skal du anmelde det til din arbejdsgivers forsikringsselskab eller Arbejdsskadestyrelsen. Det er vigtigt, at du anmelder arbejdsskaden, senest 1 år fra den er indtruffet. Ellers risikerer du, at den ikke kan anerkendes som arbejdsskade.

Vi hjælper dig med det praktiske i forbindelse med anmeldelsen. Og er der allerede gået mere end 1 år, undersøger vi, om du opfylder betingelserne for at få dispensation fra 1-årsfristen hos Arbejdsskadestyrelsen.

3. Opgørelse af erstatningskrav

Din erstatning kan bestå af fire dele:

I. Varigt mén Godtgørelse for de helbredsmæssige gener, som arbejdsskaden har påført dig.

II. Erstatning for tab af erhvervsevne Denne erstatning dækker, at du på grund af arbejdsskaden har fået forringet dine muligheder for at tjene penge ved arbejde. Erstatningen udbetales enten løbende som et månedligt skattepligtigt beløb eller som skattefrit engangsbeløb.

III. Dækning af udgifter Til nødvendig behandling, medicin, hjælpemidler mv.

V. Tab af forsørger Har arbejdsskaden haft dødelig udgang, har man som efterladt ret til et overgangsbeløb og eventuelt er statning for tab af forsørger. Denne ret gælder også efterladte børn.

4. Klage

Er du utilfreds med Arbejdsskadestyrelsens afgørelse i din arbejdsskadesag, hjælper vi dig med at klage til Ankestyrelsen. Kommer de heller ikke frem til en tilfredsstillende afgørelse, er der mulighed for, at vi kan indbringe sagen for domstolene.

Advokatbistand I forbindelse med en arbejdsskadesag, sørger vi for, at alle de nødvendige oplysninger stilles skriftligt til rådighed for Arbejdsskadestyrelsen. Dette papirarbejde kan være ganske omfattende, men har til gengæld afgørende betydning for, at sagen behandles hurtigt og korrekt.

Patientskader

Patientskader

Patientskadesager kan være både omfattende og komplicerede. Typisk skal der indhentes en del materiale og oplysninger til brug for sagens behandling, og det er i den forbindelse helt afgørende, at Patientforsikringen får alle de relevante svar.

Få en gratis vurdering af din sag
patientskader - erstatning

I praksis betyder det, at du skal udfylde en række spørgeskemaer og indsende både lægelige, økonomiske og sociale akter. Alt sammen noget, der for de fleste giver behov for professionel bistand.

Det samme gælder, når du på et tidspunkt modtager din afgørelse i sagen. Den vil altid være baseret på både en juridisk og en lægelig vurdering, og uden en erstatningsadvokat kan det være svært at gennemskue, om afgørelsen og en eventuel tilkendt erstatning er optimal.

Hvad er en patientskade?

Patientskader omfatter skader, du påføres i forbindelse med en undersøgelse eller behandling. Du kan være berettiget til erstatning i de tilfælde, hvor:

• en erfaren specialist ville have handlet anderledes (specialistreglen), og skaden dermed ville være undgået.

• der er tale om komplikationer, der ganske vist ikke kunne være undgået, men som overstiger, hvad du som patient med rimelighed bør tåle (rimelighedsreglen).

• skaden er opstået som følge af svigt i medicinsk udstyr.

• man ved valg af en anden ligeværdig metode kunne have undgået skaden.

Det er Patientforsikringen, der afgør, hvorvidt en skade er omfattet af loven eller ej.

Anmeldelse af skaden

Vi vurderer, om din skade berettiger dig til erstatning. Gør den det, hjælper vi dig med at samle alle de nødvendige oplysninger og anmelde skaden til Patientforsikringen. Bemærk, at anmeldelsen skal ske senest 3 år fra det tidspunkt, hvor du fik eller burde have fået kendskab til skaden.

Hvad kan du få i erstatning?

Der findes forskellige typer erstatning, hvis du er blevet ramt af en patientskade:

I. Helbredelsesudgifter og andet tab

I denne kategori kan du fx få dækket udgifter til nødvendig behandling i form af medicin, fysioterapi, kiropraktik og psykologsamtaler.

II. Tabt arbejdsfortjeneste

Tabte lønindtægter som følge af din skade erstattes, indtil du igen kan begynde at arbejde – eller det er muligt at vurdere din fremtidige erhvervsevne enten midlertidigt eller endeligt.

III. Svie og smerte

Forlænges din sygemeldingsperiode som følge af patientskaden, kan du få godtgjort en fast skattefri takst pr. dag. Taksten reguleres en gang om året.

IV. Varigt mén

Varigt mén betyder, at en skade ikke kan helbredes. I de tilfælde er du berettiget til en skattefri godtgørelse, der fastsættes på baggrund af din såkaldte ménprocent.

V. Tab af erhvervsevne

Har skaden medført en varig nedsættelse af din evne til at arbejde, kan du få erstatning med udgangspunkt i din årsløn inden skaden og det procentvise tab af erhvervsevne. Denne erstatning udgør som regel den største del af den samlede erstatningssum.

VI. Forsørgertabserstatning og overgangsbeløb

Er du i den ulykkelige situation, at du har mistet en ægtefælle eller samlever som følge af en patientskade, har du som efterladt krav på erstatning for tab af forsøger. Samtidig kan du få et overgangsbeløb til dækning af begravelsesudgifter. Retten til erstatning gælder også eventuelle børn under 18 år.

Kan man klage over en afgørelse?

Ja, du kan altid klage over Patientforsikringens afgørelser, hvis du enten ikke har fået tilkendt erstatning, eller hvis du mener, at en tilkendt erstatning er for lille.

I begge tilfælde hjælper STORM Advokatfirma dig med at vurdere afgørelsen og indklage den til Patientskadeankenævnet. Giver denne klage ikke det ønskede resultat, har vi mulighed for at indbringe sagen for domstolene.

Fritidsulykker

Fritidsulykker

De personskader, der er beskrevet på de foregående sider i denne folder, er alle dækket af en lovpligtig arbejdsskadeforsikring, en modparts ansvarsforsikring eller patientforsikringssystemet.

Det er imidlertid ikke tilfældet, hvis du kommer til skade i din fritid – uanset om det sker derhjemme eller et andet sted. Det kan for eksempel være, at du falder ned ad en trappe, at du kommer til skade ved havearbejde, eller at du kører galt i din bil, uden at der er en modpart.

Den slags skader opstået i fritiden er alene omfattet af dine egne forsikringer, fx privattegnede ulykkesforsikringer, ulykkesforsikringer tegnet igennem fagforeninger, sundhedsforsikringer og erhvervstabsforsikringer, herunder visse pensionsordninger.

Hvornår er en fritidsulykke omfattet af ulykkesforsikringen?

Der er to krav, der skal være opfyldt, før du kan få erstatning fra din ulykkesforsikring:

1. Skaden skal være opstået som følge af en pludselig hændelse.

2. Der skal være en såkaldt lægelig årsagssammenhæng mellem ulykken og skaden. Det skal således kunne godtgøres, at skaden er en direkte følge af ulykken.

Hvad kan du få i erstatning for din fritidsulykke?

Din erstatning afhænger først og fremmest af, hvilke forsikringer du har tegnet. I de fleste tilfælde vil nøgleordet herefter være méngrad, og her er det væsentligt, at du i sager om fritidsulykker ikke blot stiller dig tilfreds med en méngrad, der fastsættes af forsikringsselskabet. Den vil nemlig ofte være for lav – hvilket er endnu en god grund til at tage en erstatningsadvokat med på råd.

Størrelsen på godtgørelsen fra din ulykkesforsikring afhænger af den fastsatte méngrad – og netop derfor er det så afgørende at få fastsat din méngrad optimalt.

Ud over den skattefri godtgørelse for varigt mén vil de fleste ulykkesforsikringer refundere udgifter til behandling ved eksempelvis fysioterapeut og kiropraktor.

Pensionsordninger og erhvervsevnestabsforsikringer

Hvis du har tegnet en pensionsordning og/ eller en særlig forsikring for tab af erhvervsevne, vil du ydermere have mulighed for at få udbetalt et månedligt beløb og/eller et engangsbeløb (afhængig af din forsikring), hvis din evne til at arbejde er nedsat som følge af fritidsulykken.

Få en gratis vurdering af din sag

Du er altid velkommen til at kontakte STORM Advokatfirma og få vurderet din personskadesag. Sådan en vurdering er gratis, og du er heller ikke forpligtet til at gå videre med sagen hos os.

Ring til os på telefonnummer 72 30 12 05 eller send en e-mail til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Forsikringer

Har du overblik over dine forsikringer?

Hånden på hjertet: Ved du præcis, hvad dine forskellige forsikringer dækker – og i hvilke situationer med personskade og sygdom, du har krav på erstatning? Hvis nej, så bare rolig – du er langt fra den eneste.

Mange mennesker tegner igennem tiden forskellige forsikringer, som de ikke får gjort brug af, den dag skaden sker. Enten fordi de glemmer forsikringen – eller fordi det kan være svært at bevare overblikket over sine privattegnede forsikringer og deres forskellige dækninger.

I en lang række tilfælde kan du imidlertid gøre brug af en eller flere af dine forsikringer, hvis du bliver udsat for en trafikskade, arbejdsskade, patientskade eller bliver ramt af en fritidsulykke.

Her er nogle af de forsikringer, du kan få erstatning fra – i flere tilfælde også ved sygdom, der ikke skyldes en ulykke:

• Ulykkesforsikring

• Erhvervsevnetabsforsikring

• Sundhedsforsikring

• Livsforsikring

• Pensionsordninger

• Forsikring ved kritisk sygdom

Har du overhovedet brug for en advokat?

Hvis du tror, at du og dit forsikringsselskab har fælles interesser i tilfælde af en ulykke eller sygdom, må vi desværre skuffe dig. Sådan er verden nemlig ikke. Tværtimod. Af samme grund giver det som regel rigtig god mening at alliere sig med en advokat, der er godt inde i processerne omkring personskadesager. Hos STORM Advokatfirma står vi for eksempel bag dig, hvis der opstår uenighed med forsikringsselskabet om årsagssammenhæng, udbetalingstidspunktet for en erstatning eller løbende ydelse, skadens omfang – eller omfanget af forsikringsdækningen.

Vi rådgiver dig også, når dit krav om erstatning og udbetaling skal fremsættes. I den forbindelse spiller tid en afgørende rolle. Der er nemlig forskellige frister for anmeldelse af skaden til de forskellige forsikringer.

Det er desuden vigtigt, at de rigtige oplysninger bliver indsendt fra start, og at de forskellige skemaer udfyldes korrekt. Det gør sagsbehandlingen nemmere og sikrer, at du får den optimale erstatning.

Få en gratis vurdering af din sag Hos STORM Advokatfirma kan du altid få en gratis og uforpligtende vurdering af din erstatningssag. Start med at ringe til os telefonnummer 72 30 12 05 eller send en e-mail til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Rune Hyllested
Advokat
Partner

T: +45 2222 5524
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Charlotte Marie Schmidt Christensen
Advokat

T: +45 2222 5527
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Louise Bach
Tindbæk

Sagsbehandler

T: +45 2222 5531
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Susanne Dalsager
Kruchov

Sagsbehandler

T: +45 2222 5530
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Medarbejdere

Medarbejdere

Jens Axel Kruchov
Advokat
Partner

T: +45 2222 5525
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Shapol Nejad
Advokat
Partner

T: +45 2222 5526
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Camilla Vinther Hansen
Advokatfuldmægtig

T: +45 2222 5528
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Susanne Termansen
Sagsbehandler

T: +45 2222 5529
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Karina Bjergsbæk
Sagsbehandler

T: +45 2222 5533
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kontakt vores specialister i personskadeerstatning
Shapol Nejad - STORM Advokatfirma.
Gratis vurdering af din sag